جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1062386 تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور 1397/03/22 1397/03/22
1062395 آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/20 1397/03/24
1062394 آیین ­نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1397/03/20 1397/03/23
1062404 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی 1397/03/13 1397/03/28
1062385 آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشو ر 1397/03/13 1397/03/22
1062384 آیین­ نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/13 1397/03/22
1062383 آیین ­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/13 1397/03/22
1062382 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/03/13 1397/03/22
1062381 آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/03/13 1397/03/22
1062380 اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 1397/03/13 1397/03/22