جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1055732 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات 1397/02/16 1397/02/22
1055731 تصویب نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی 1397/02/16 1397/02/19
1055730 الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1397/02/16 1397/02/20
1059555 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی 1397/02/15 1397/03/05
1059505 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور» 1397/02/15 1397/02/23
1055401 تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۷ 1397/02/09 1397/02/11
1055400 تصویب نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت 1397/02/09 1397/02/13
1055387 تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه 1397/02/09 1397/02/13
1055386 تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷ 1397/02/05 1397/02/16
1055309 آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/05 1397/02/16