تصویب نامه در خصوص تهاتر بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی های شرکت مذکور به دولت و شرکت های دولتی


شماره۱۲۳۵۰۷/ت۵۳۳۵۷هـ                              ۱۳۹۵/۱۰/۷
تصویب نامه در خصوص تهاتر بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی های شرکت مذکور به دولت و شرکت های دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی­های شرکت مذکور به دولت و شرکت  های دولتی (از جمله شرکت فرودگاه  ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت بیمه ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده  های نفتی ایران) تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه موضوع بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تهاتر می  شود.

۲ـ صدور اوراق تسویه خزانه بابت مطالبات شرکت  های دولتی، از طریق تسویه مطالبات دولت از شرکت  های دولتی مذکور (بابت مواردی چون سود سهام و مالیات) انجام می  شود.

۳ـ بدهی  های مالیاتی شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) از شمول این تصویب­ نامه مستثنی می  باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری