قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

شماره۱۶۸/۷۷۹۵۲                                    ۱۳۹۵/۱۰/۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۲۴۶/۵۰۹۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۲۴۷۰۷                                     ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۸/۷۷۹۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۹) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند)،

با ابراز تمایل به تقویت بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور،

با درنظرگرفتن موافقتنامه­های بین المللی ­ که طرفهای متعاهد را در زمینه همکاری های اقتصادی متعهد می نماید؛

با در نظرداشتن عضویت طرف های متعاهد در ترتیبات منطقه  ای،

با تلاش جهت گسترش و توسعه روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی،

در موارد زیر به توافق رسیده  اند:

ماده۱ـ همکاری های اقتصادی

۱ـ طرفهای متعاهد توسعه همکاری های اقتصادی را در کلیه زمینه ها و بخشهای اقتصادی خود، براساس منافع متقابل و طبق قوانین و مقررات کشورهای طرفهای متعاهد تشویق خواهند کرد.

۲ـ همکاری به موجب این موافقتنامه، با هدف بهره­گیری از توانایی­های اقتصادی دو کشور به منظور تقویت همکاری های دوجانبه صنعتی، فنی و فناوری صورت خواهد پذیرفت.

ماده۲ـ اجرای پروژه ها

همکاری های موضوع ماده (۱) شامل اجرای پروژه ها در حوزه های مورد علاقه دوجانبه مانند موارد زیر خواهد بود:

الف ـ حمل و نقل (جاده ای، هوایی، دریایی و ریلی)

ب ـ زیرساخت و ساختمان

پ ـ انرژی و صنعت برق

ت ـ نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع مربوط

ث ـ صنایع سبک و سنگین

ج ـ کشاورزی

چ ـ گردشگری

ح ـ صنایع

خ ـ بنگاههای کوچک و متوسط

د ـ همکاری بین شرکتها

ذ ـ سایر زمینه های همکاری اقتصادی و صنعتی براساس توافق دوجانبه

ماده۳ـ دفاتر نمایندگی، شعب و اتاقهای مشترک

۱ـ مقامهای صلاحیتدار هر طرف متعاهد، تأسیس دفاتر نمایندگی، شعب و اتاقهای مشترک بازرگانی، صنایع و معادن و دیگر واحدهای هدایت کننده فعالیت های اقتصادی را تشویق خواهند کرد.

۲ـ اصول حاکم بر تأسیس و نحوه انجام فعالیت های دفاتر نمایندگی، شعب و اتاقهای مشترک بازرگانی، صنایع و معادن و دیگر واحدهای مجری فعالیت های اقتصادی براساس قوانین و مقررات کشورهای طرفهای متعاهدی که فعالیت ها در آنجا انجام می شود، تعیین می گردد.

ماده۴ـ تبادل اطلاعات

مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد به منظور تسهیل توسعه همکاری های اقتصادی ، طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد، نسبت به تبادل اطلاعات زیر اهتمام خواهند داشت:

۱ـ قوانین حاکم بر فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری، صدور گواهی، استانداردسازی، شرایط اعطای امتیاز، مجوزها و گواهی ها، حمایت از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی و فکری مرتبط و سایر زمینه های مورد علاقه دوجانبه

۲ـ پروژه های مناسب جهت برقراری ارتباط بین شـــرکای بالقوه اقتصادی از جمله پــروژه های مرتبط با برگزاری نمایشگاهها، بازارهای مکاره و هیأتهای اقتصادی

ماده۵ ـ کمیسیون مشترک

۱ـ طرفهای متعاهد، کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی (که از این پس «کمیسیون » نامیده می شود) را تأسیس خواهند کرد.

۲ـ کمیسیون به ویژه مسؤول اجرای موارد زیر می باشد:

الف ـ بازنگری و ارزیابی همکاری های اقتصادی به طور منظم،

ب ـ تهیه پیشنهادهایی برای توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی و

پ ـ شناسایی مشکلاتی که مانع توسعه همکاری های اقتصادی می­شوند و نیز پیشنهاد اقدامات مناسب برای رفع آنها

۳ـ هرطرف، رئیس وسایر نمایندگان خود در کمیسیون را با درنظرگرفتن اصل برابری، تعیین خواهد کرد. طرفهای متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

۴ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب کمیسیون می  توانند مبادرت به ایجاد موارد زیر نمایند:

الف ـ گروههای­کاری دائمی برای همکاری در بخشهای منتخب اقتصادی

ب ـ گروههای­ کارشناسی ویژه به منظور فعالیت در زمینه پروژه های خاص همکاری  های اقتصادی

۵ ـ کمیسیون در تاریخ های مورد توافق طرفهای متعاهد به تناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی، تشکیل جلسه خواهند داد.

۶ ـ شرح وظیفه کمیسیون براساس قواعد مشخص شده کمیسیون تعیین می گردد.

ماده۶ ـ عضویت در سازمان های بین المللی

این موافقتنامه خدشه  ای به حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد، که ناشــی از سایر پیمان­های بین­المللی که آنها طرفهای آن هستند و نیز ناشی از عضویت آنها در اتحادیه­ها و سازمان های بین المللی می باشد، وارد نخواهد کرد.

ماده۷ـ اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می  تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت ماده (۹) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده۸ ـ حل و فصل اختلاف­ها

مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلاف  های ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده۹ـ مقررات نهائی

۱ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مکتوبی لازم الاجراء خواهدشد که طی آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از اتمام تشریفات قانونی داخلی خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع می  کنند.

۲ـ این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. هر یک از طرفهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر در هر زمانی از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت فسخ توسط طرف متعاهد دیگر، فسخ خواهد شد.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵برابر با ۱۸ می ۲۰۱۶ در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی، کرواتی و انگلیسی تنظیم شده است. کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران
	

از طرف

دولت جمهوری کرواسی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی