آیین نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان

‌آیین نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان
‌شماره .1687‌دش 1377.4.29
(‌مصوب جلسه 422 مورخ 77.4.16 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
‌مقدمه :
‌نظر به نقش مهم اسباب بازی و بازی‌های رایانه‌ای درروند فرهنگ پذیری کودکان و با
لحاظ نمودن نتایج مباحث مطرح شده در گردهمایی پیامدهای‌فرهنگی اسباب بازی کودکان
که توسط دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی برگزار گردید، مقرر شد شورایی مبتنی بر
تشکیلات با شرح وظایف زیر‌تشکیل شود:
‌ماده 1- به منظور تحقق "‌حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع
اسباب بازی کودکان" شورایی متشکل از مدیر عامل کانون‌پرورش فکری کودکان و
نوجوانان، نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد
اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان صدا و سیما، یک نفر کارشناس متخصص
در روانشناسی کودک، دو نفر کارشناس فرهنگی و هنری و نماینده اتحادیه تولید
کنندگان‌اسباب بازی تحت عنوان شورای نظارت بر "‌ساخت، طراحی، واردات، و توزیع
اسباب بازی کودکان" تشکیل میشود.
‌تبصره 1: دو نفر کارشناس متخصص در روانشناسی کودک و امور فرهنگی صاحب نظر در
تعلیم وتربیت اسلامی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی ویک نفر کارشناس هنری به
پیشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی می‌شوند که پس‌از تصویب شورای فرهنگ
عمومی عضویت شورا را‌خواهند داشت.
‌تبصره 2- نماینده اتحادیه پس از تشکیل اتحادیه تولید کنندگان اسباب بازی معرفی
خواهد شد.
‌تبصره 3- محل دبیر خانه شورا درکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهد بود.
‌تبصره 4- مدیر عامل کانون به عنوان رییس شورا اداره جلسات را به عهده خواهد داشت.
‌ماده 2- احکام اعضای شورا از سوی رییس شورای فرهنگ عمومی و به مدت 2 سال با امکان
تمدید مجدد صادر خواهد شد.
‌ماده 3- شورا موظف است پس از تشکیل، حداکثر درمدت 3 ماه آیین نامه اجرایی را برای
تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.
‌ماده 4- شورا موظف است ضوابط نظارت بر طراحی، تولید، توزیع و واردات اسباب بازی
کودکان را بر اساس معیارهای زیر تعیین و آن موارد را برای‌اعمال به "‌طراحان،
تولید کنندگان، توزیع کنندگان وسایر دست اندرکاران ذی ربط اسباب بازی کودکان، از
طریق "‌کانون پرورش فکری کودکان و‌نوجوانان " اعلام نماید.
‌الف: رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از اشاعه موارد ضد اخلاقی.
ب: سازگاری ساختار و اهداف اسباب بازی با اصول آموزشی و تربیتی و پرهیز از بد
آموزی.
ج: احترام به آداب و رسوم، ارزشها و باورهای دینی واجتماعی، فرهنگ بومی و پرهیز از
اهانت و استهزای آنها با توجه و تأکید بر حفظ وحدت ملی.
‌د: استفاده از نمادهایی که به ظهور القاء فرهنگ اسلامی کمک نماید.
‌هـ: طراحی و ساخت اسباب بازی‌ها به گونه‌ای باشد که حاوی روح آرمانگرایی جهادی،
متناسب با ویژگیهای فطری و عاملی برای آرامش درونی‌کودکان باشد.
‌و: بهره‌گیری از موارد و ویژگیهایی که قدرت تخیل و تسخیر در اشیاء و طبیعت را
درکودکان افزایش دهد.
‌ز: ممنوعیت واردات، فروش و تولید کلیه اسباب بازیهایی که به دلیل بیگانگی با
فرهنگ و در تقابل با فرهنگ خودی اثرات مخرب بر کودکان خواهد‌گذاشت.
ح: به کارگیری اسامی، حروف اصطلاحات و علائم فارسی و اسلامی درتولید اسباب
بازی‌های داخلی.
‌تبصره 5- استفاده از حروف و اعداد لاتین منحصر به مواردی نظیر وسایل آموزش زبان
بیگانه و یا در راستای صادرات بلامانع است.
ط: دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح وبا رعایت حقوق و مالکیت معنوی برای ساخت اسباب
بازی‌های که "‌طرح آن " به گونه‌ای متعلق به شخصیتهای‌حقیقی و حقوقی است.
ی: تعیین گروه سنی و جنسیت مصرف کننده اسباب و درج آن در لفافه بسته بندی.
ک: ارائه تذکرات و راهنمایی‌های لازم در خصوص اسباب بازی نظیر روش استفاده صحیح و
روش بازی و نگهداری از آنها بصورت درج در لفافه بسته‌بندی.
‌ماده 5- ثبت طرحها و صدور مجوز تولید اسباب بازی برای برخی از گروههای اسباب
بازیها، توسط کانون صورت می‌گیرد.
‌تبصره: عناوین گروههایی از اسباب بازیها که نیاز به صدور مجوز تولید دارند در
آیین نامه اجرایی معین می‌شود.
‌ماده 6- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موظف است موارد اختلاف و تخلف را که
ضوابط آن درآیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد برای‌بررسی و اتخاذ تصمیم در شورا
مطرح کند.
‌ماده 7- ضوابط واردات اسباب بازی به کشور بر اساس سیاستهای فرهنگی کشور توسط این
شورا تعیین می‌شود.
‌ماده 8- سیاستها و خط مشی‌های حمایتی و هدایتی درباره اسباب بازی کودکان از سوی
این شورا تهیه و برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه‌خواهد شد.
‌ماده 9- این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، 9 ماده و 6 تبصره در جلسه 422 مورخ
77.4.16 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
‌رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی