واسپاری آثار غیر مکتوب به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

‌واسپاری
آثار غیر مکتوب به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
‌نقل از شماره 15833-1378.4.19 روزنامه رسمی
‌شماره 1041 .‌دش 1378.3.31
(‌مصوب جلسه 441 مورخ 78.2.21 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌تعریف: آثار غیر مکتوب در این مصوبه عبارت است از:
‌الف: انتشارات الکترونیک (‌کتابهای متنی ،‌کتابهای تصویر ساکن و متحرک، کتابهای
گویا و...)
ب: مواد شفاف (‌میکروفرم‌ها ،‌اسلاید و...)
ج: عکس‌ها، پوسترها و نقشه‌ها.
‌ماده 1 - کلیه تولیدکنندگان دولتی و غیر دولتی آثار غیر مکتوب موظفند از این پس
دو نسخه از هر اثر را به کتابخانه ملی تحویل دهند.
‌ماده 2: کتابخانه ملی موظف است هر اثر را ذیل نام پدید آورنده آن به ثبت رساند.
‌ماده 3: تولید کنندگان موظفند شماره ثبت کتابخانه ملی را در آثار منتشر شده ذکر
کنند.
‌ماده 4 - این مصوبه شامل مواد غیر مکتوبی می‌شود که به منظور فروش یا انتشار
عمومی تولید و تکثیر می‌شوند و شامل آثار غیر مکتوبی نمی‌شود که‌صرفاًبرای پخش از
صدا و سیما و یا سینماها تولید شده‌اند.
‌رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی