آیین نامه شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی

‌آیین نامه شورای هماهنگی
تشکل‌های دانش آموزی
‌شماره 1077 . د ش 1378.4.2
(‌مصوب جلسه 442 مورخ 1378.3.4 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌مقدمه :
‌با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی قدس سره زمینه مشارکت
و مسئولیت پذیری همه آحاد جامعه به ویژه جوانان‌فراهم شد، به نحوی که این حضور و
مشارکت، ضمن بیداری، آگاهی، افزایش شعور و درک نسل پرشور انقلاب، موجب ثبات و
پایداری اهداف و‌آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی گردید و در تداوم و استمرار این حرکت
الهی نهادهای خوش جوش، مستعد و انقلابی همچون اتحادیه انجمن‌های‌اسلامی
دانش‌آموزان، بسیج دانش آموزی و نیز سازمان جوانان هلال احمر و تشکلهای دانش آموزی
وابسته به نهاد امورتربیتی آموزش وپرورش در‌محیط مدارس، با همراهی و همگانی
دانش‌آموزان شکل گرفت ومشارکت دانش‌آموزان نهادینه و به دنبال آن توسعه یافت.
‌اکنون که انقلاب برزگ اسلامی به حضور شاداب و با نشاط نوجوانان میهن اسلامی برای
تعمیق بخشیدن به ارزشهاتی والای اسلامی در میان این قشر‌عظیم و سرنوشت ساز کشور و
همچنین مصون نگهداشتن آنان از هجمه‌های فرهنگی دشمنان و استکبار جهانی بیش از هر
زمانی نیازمند است، تقویت‌و هماهنگی برنامه‌ها و فعالیتهای تشکلهای دانش آموزی که
تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان سراسر کشور را تحت پوشش دارند و استفاده بهینه از
این‌بسترهای طبیعی و رشد و تعالی دانش‌آموزان امری ضروری است.
‌ماده 1 - تعاریف:
1.1 - تعریف شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی:
به منظور تقویت و هماهنگی برنامه‌ها و فعالیتهای تشکلهای دانش آموزی و تحقق مشارکت
همه جانبه آنان، شورای هماهنگی تشکلها با حفظ‌استقلال تشکل‌ها، انجمن‌ها و
سازمانهای دانش آموزی در انجام وظایف و مأموریتهای مصوب آنان تشکیل می‌شود.
1.2 - تعریف تشکل:
‌به مجموعه‌ای از دانش‌آموزان که فعالیتهای تعریف شده‌ای را به صورت داوطلبانه،
مستمر، فراگیر و مصوب اعم از دولتی و غیر دولتی در عرصه‌های‌مختلف اعتقادی،
فرهنگی، اجتماعی، هنری، سازندگی، ورزشی، علمی، دفاعی و امدادی و غیره به صورت
سازمان یافته درداخل و یا به صورت‌مکمل در خارج از مدارس فعالیت می‌نمایند تشکل
نامیده می‌شود.
‌تبصره:‌کلیه تشکلها و سازمانهایی که از طریق مراجع رسمی و قانونی تأیید شده‌اند
می‌توانند با توجه به مفاد این آیین نامه به عضویت شورای مزبور‌درآیند.
‌ماده 2 - اهداف:
1 - تقویت زمینه‌های مناسب برای رشد و اعتلای امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در
عرصه‌های اعتقادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، علمی،‌دفاعی و امدادی با هدایت
آنها برای عضویت درتشکلهای دانش آموزی.
2 - شناخت و آگاهی هرچه بهتر و بیشترتشکلهای دانش آموزی از اهداف، برنامه‌ها،
وظایف، توانمندیها و امکانات یکدیگر و استفاده بهینه از آنها.
3 - تبیین و بررسی اهداف حوزه‌های فعالیت و مأموریتهابه صورت شفاف و قانونمند.
4 - بهره مندی از نظریات، دیدگاهها و تجارب یکدیگر به منظور اصلاح و تقویت روشهای
مناسب و موفق در جذب و هدایت صحیح دانش‌آموزان.
5 - ایجاد فضایی مناسب برای همفکری، همدلی، تفاهم و همکاری هرچه شایسته‌تر در
انجام وظایف محوله.
‌ماده 3 - وظایف:
1 - بررسی و تدوین شیوه‌های همکاری و مشارکت در چارچوب وظایف و موافقت‌های اصولی
در تمام سطوح برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش.
2 - تبیین راهکارهای عملی به منظور هماهنگی و همکاری تشکلها با یکدیگر.
3 - تبیین و بررسی شیوه‌های حمایت مادی و معنوی تشکلها از یکدیگر.
4 - اتخاذ تصمیمات لازم برای گسترش شورای هماهنگی در دیگر سطوح (‌استان، شهرستان و
منطقه).
5 - بررسی مشکلات و تنگناهای موجود تشکل‌ها در سطوح مختلف و رفع آنها.
6 - بررسی برنامه‌های قابل اجرابه صورت مشترک و به صور مختلف.
7 - تنظیم و تدوین آیین نامه‌های داخلی مورد نیاز.
8 - ایجاد دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی برای پی‌گیری اجرای تصمیمات
شورا.
‌ماده 4 - ارکان :
‌درراستای تحقق اهداف مذکور و انجام صحیح وظایف پیش بینی شده، شورای هماهنگی
تشکلهای دانش آموزی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل‌خواهد شد که اعضای آن به شرح ذیل
خواهند بود :
1 - وزیر آموزش و پرورش (‌رییس شورا).
2 - معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش (‌نایب رئیس).
3 - رییس سازمان بسیج دانش آموزی .
4 - رییس دفتر مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان .
5 - رییس سازمان جوانان هلال احمر.
6 - نماینده شورای عالی جوانان کشور.
7 - نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.
8 - مدیر کل فعالیتهای گروهی و اجتماعی دانش‌آموزان (‌دبیر شورا).
‌تبصره 1: مصوبات شورا با رأی 2.3 اعضاء قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره 2: سایر تشکلهای دانش آموزی در آینده اعم از دولتی و غیر دولتی، حسب در
خواست بالاترین مقام آن تشکل، پس از طرح و تصویب در‌شورای هماهنگی تشکلهای دانش
آموزی به عضویت شورا در خواهند آمد.
‌تبصره 3: بالاترین مقام یا نماینده تشکلهای جدیدی که به عضویت پذیرفته می‌شوند
عضو هیأت امنا خواهد بود.
‌تبصره 4: ترکیب اعضاء و وظایف شوراهای استانی و شهرستانی و مناطق و نیز آیین نامه
اجرایی کمیته‌های کارشناسی و دبیرخانه شورا به منظور‌پی‌گیری و اجرای تصمیمات
متخذه، توسط شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
‌این آیین نامه در 4 ماده و 5 تبصره در جلسه 442 مورخ 1378.3.4 شورای عالی انقلاب
فرهنگی به تصویب رسید.
‌رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی