اصلاح قسمت «الف» ردیف (۱ )مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/۱ صندوق توسعه ملی

۲۷/۱۰/۱۳۹۵ ۹۶۴۹۹۰شماره
صندوق توسعه ملیاصلاح قسمت «الف» ردیف (۱ )مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/۱
جناب آقای جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
به پیوست ابلاغیه شماره ۹۵۸۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی مبنی بر اصلاح قسمت «الف»
ردیف (۱ )مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/٬۱ ارسال میشود.
خواهـشمند است در اجـرای تبصره (۴ )بند «ج» ماده (۸۴ )قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ ابلاغیه
صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ مجتبی خالصی
۲۵/۱۰/۱۳۹۵ ۹۵۸۱۳۴شماره
برادر ارجمند جناب آقای مهندس دوست حسینی
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
با سلام و احترام؛
بدین وسیله مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی موضوع اصلاح قسمت «الف» ردیـف (۱ )مـصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/۱) پیوست) به
شـرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱ـ در قسمت «الف» ردیف (۱)٬ لغت «یورو» حذف گردید.
۲ـ عبارت «نرخ سود سپردهگذاری ارزی برای صادرات نفت خام» در قسمت «الف» ردیف (۱)٬ جایگزین عبارت «نرخ سود سپردهگذاری
ارزی برای میعانات و فرآوردههای نفتی» گردید.
 

                       معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ محمدباقر نوبخت