آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

‌آیین‌نامه
اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی
‌شماره .3817 د ش 1379.11.15
(‌مصوب جلسه 468، 470، 471 و 472 مورخ 79.7.5، 79.8.17، 79.9.15 و 79.10.13 شورای
عالی انقلاب‌فرهنگی)
‌مقدمه:
‌در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی (‌مصوب جلسه مورخ
1377.9.22 مجلس‌شورای اسلامی) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (‌نامه شماره
47355ـ.1م مورخ 1377.12.3)، آیین نامه‌اجرایی قانون مزبور در شرح ذیل به تصویب
می‌رسد.
‌فصل اول: کلیات
‌ماده 1ـ در این آیین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می‌گردد:
1.1ـ فرهنگ و تفکر بسیجی: مجموعه رفتار، گفتار، روش و اندیشه را شامل می‌گردد که
منبعث از مبانی انقلاب‌اسلامی و تعالیم حضرت امام خمینی (‌ره) و مقام معظم رهبری
است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک،‌عشق به ولایت، حضور در صحنه‌ها،
خیرخواهی، خلوص، تعبد و معنویت از شاخصه‌های این فرهنگ غنی است .
1.2ـ دانشگاه، مؤسسه یا مرکز آموزش عالی: کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم
از دولتی یا غیر دولتی که امر‌آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را بر عهده
دارند.
‌تبصره: هر واحد دانشگاهی وابسته به دانشگاههای دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد
دانشگاه غیر دولتی، یک‌مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می‌شود.
1.3ـ محدوده دانشگاهها: عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی ؛ شامل فضاهای آموزشی،
پژوهشی، خوابگاهها‌و محوطه دانشگاه یا دانشکده .
‌تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی‌شوند.
1.4ـ جذب: ایجاد شرایط و بستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه
دانشجویان در بسیج‌دانشجویی.
‌تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می‌باشد که
به قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی اعتقاد دارند.
1.5ـ آموزش: برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی، علمی و دفاعی .
1.6ـ سازماندهی: برقراری ارتباط منسجم، منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء متناسب
با عرصه‌های‌مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی .
‌ماده 2 ـ اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:
2.1ـ تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی (‌ره) و مقام معظم رهبری .
2.2ـ تقویت روحیه همیاری و مسئولیت پذیری .
2.3ـ بسط فرهنگ و تفکر بسیجی .
2.4ـ ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های
گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی.
‌فصل دوم: وظایف
‌ماده 3ـ بسیج دانشجویی برای نیل به اهداف مذکور از شیوه‌های زیر استفاده خواهد
کرد:
3.1ـ جذب، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب.
3.2ـ آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه‌های انقلاب اسلامی
و دفاع مقدس .
3.3ـ همکاری در توسعه تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی، علمی و دفاعی در راستای پیشرفت و
سازندگی کشور.
3.4ـ حفظ و ارتقای روحیه استکبار ستیزی در دانشجویان .
3.5ـ برگزاری یاد واره‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات مورد نیاز.
3.6ـ برگزاری دوره‌ها، اردوها و کلاسهای فرهنگی، علمی و دفاعی.
‌تبصره: دوره‌های عملی دفاعی در خارج از دانشگاه برگزار می‌شود.
3.7ـ انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب
فرهنگی و‌دستورالعمل‌های ذیربط.
3.8ـ همکاری با مسئولان دانشگاه و تشکلهای دانشگاهی طبق ضوابط و دستورالعمل‌های
نیروی مقاومت بسیج .
‌فصل سوم: اجرا
‌ماده 4ـ بسیج دانشجویی نیروی مقاومت موظف است با همکاری و هماهنگی با رؤسای
دانشگاهها برای نیل به‌اهداف یاد شده در قانون و این آیین نامه نسبت به ایجاد و
توسعه بسیج دانشجویی در دانشگاهها اقدام نماید.
‌ماده 5ـ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی موظفند علاوه بر
حمایتهای معنوی و قانونی، امکانات‌مورد نیاز بسیج دانشجویی از قبیل مکان و... را
در حد مقدورات و متناسب با توان دانشگاهها تأمین نمایند.
‌ماده6ـ مسئول سازمان بسیج دانشجویی با نظر خواهی از دانشجویان بسیجی هر دانشگاه،
سه نفر را کتبا" به ریاست‌دانشگاه معرفی می‌نماید و با توافق طرفین، یکی از آنان
با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی به عنوان مسئول‌بسیج دانشجویی دانشگاه منصوب
می‌شود.
‌تبصره: نحوه نظر خواهی از اعضای بسیج دانشجویی مطابق شیوه نامه‌ای است که به
تصویب نیروی مقاومت بسیج‌خواهد رسید.
‌ماده 7ـ بودجه و امکانات مورد نیاز برای فعالیت‌های بسیج دانشجویی از محل
اعتباراتی که می‌بایست در بودجه‌سالانه وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پیش بینی شود تأمین
خواهد شد.
‌ماده 8ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری،
بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت
بنیه علمی و حمایت از فعالیت هسته‌های علمی‌دانشجویان بسیجی از محل اعتبارات
پژوهشی در حد توان حمایت لازم را بعمل خواهند آورد.
‌ماده9ـ بسیج دانشجویی، فعالیتهای فرهنگی و علمی خود را با ریاست دانشگاه هماهنگ
خواهد نمود و در مواردی‌که فعالیتهای بسیج دانشجویی با حمایت مالی دانشگاه انجام
می‌پذیرد اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه‌ضروری است .
‌ماده 10ـ بسیج دانشجویی ضمن پرهیز از ورود به جناح بندیهای حزبی و سیاسی، با حفظ
شأن و منزلت بسیج در‌خصوص راهپیمایی و تجمعات دانشجویی از هیأت نظارت دانشگاه مجوز
خواهد گرفت.
‌آیین‌نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره، در جلسات 468، 470، 471 و 472 مورخ 79.7.5،
79.8.17، 79.9.15 و79.10.13 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
‌رئیس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی