تصویب نامه در خصوص حقوق بازنشستگان٬ وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶

شماره ۵۷۰۸/ت۵۴۲۰۴هـ                               ۲۶/۱/۱۳۹۶
تصویب نامه در خصوص حقوق بازنشستگان٬ وظیفه بگیران و مشترکان
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ حقوق بازنشستگان٬ وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ٬۱۳۹۶ ده درصد (۱۰ %) نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش مییابد.
تبصره ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۳۵۰ر۱۰ ) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین میشود. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی میباشند.
۲ـ در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور٬ همسانسازی حقوق بازنشستگان٬ موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال
درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۶ نسبت به حقوق سال ٬۱۳۹۵ با افزایش امتیازات گروههای شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبار ردیف (۱۲۰­۵۵۰۰۰۰ ) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال برای صندوق بازنشستگی کشوری و دوازده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) و سایر مقررات مواد مذکور با ضریب یکهزار و ششصد و نود و پنج (۶۹۵ر۱) ریال اعمال میگردد.
تبصره۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروههای شغلی پایینتر بیشتر باشد٬ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه٬ ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقهبندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

                                   معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری