جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1332/09/25 مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

‫نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید

  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی

فرجامخواهی نسبت به احکام
مربوط به تصرف عدوانی رأی وحدت رویه شماره 1999 مورخ 25/9/1332 چون در ماده (5)
قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف
عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل
فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌‌شود که نظر
قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست
فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف
مفاد قانون مزبور می‌باشد.