تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع کشتی سازی خلیج فارس

شماره ۱۶۱۵۴/ت۵۳۶۹۳هـ                               ۱۳۹۶/۲/۱۶

تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع 
کشتی سازی خلیج فارس
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۷۳۵۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب کرد:
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع کشتیسازی خلیجفارس مشروط به عدم اوراق کشتی و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

                                       معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری