تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به پیوست شماره (۱)

شماره ۱۶۱۵۸/ت۵۳۱۸۵هـ                               ۱۳۹۶/۲/۱۶

تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به پیوست شماره (۱)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

شرکت مادرتخصصی فرودگاه­ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره (۲) آیین­نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه­بندی فعالیت­ها و بنگاه­های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ (گروه دو) به پیوست شماره (۱) آیین­نامه یادشده (گروه سه) منتقل می­شود.

                                         معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری