تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) خرم آباد در استان لرستان

شماره ۱۶۰۷۶/ ت۵۳۷۹۷هـ                                 ۱۳۹۶/۲/۱۶
 تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) خرم آباد در استان لرستان
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۹۳۲۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب کرد:
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) خرمآباد در استان لرستان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

                                     معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری