تصویب نامه درخصوص تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند

شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ                                   ۱۳۹۶/۲/۲۰
 تصویب نامه درخصوص تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۷۷۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد میشوند موضوع تصویبنامه
شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین میگردد.
                                    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری