تصویب نامه درخصوص اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس٬ چابهار و انزلی

شماره ۱۸۲۹۳/ت۵۴۲۷۱ک                                     ۱۳۹۶/۲/۲۰
تصویب نامه درخصوص اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس٬ چابهار و انزلی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
۱ـ آقای ایرج حاتمی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای محمد مهرزاد میشود.
۲ ـ آقای علیرضا حمزه یی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد
تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای اروج محمدی میشود.
۳ـ خانم سونیا اندیش به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد
تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای جمشید تقی زاده میشود.
۴ـ آقای ارسلان دژکام به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد
تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای حامد علی مبارکی میشود.
۵ ـ عضویت آقای حمید مرتضایی به عنوان عضو موظف در هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال تمدید میشود.
این تصویب نامه در تاریخ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

                                      معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری