اصلاح بند (۶) تصمیم نامه شماره ۴۵۳۴۶/۲۴۱۰۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

شماره ۱۹۰۰۷/ت۵۳۵۴۱هـ                              ۱۳۹۶/۲/۲۳

اصلاح بند (۶) تصمیم نامه شماره ۴۵۳۴۶/۲۴۱۰۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند(۶) تصمیم­نامه شماره۴۵۳۴۶/۲۴۱۰۹۲ مورخ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۶ ـ صدور پروانه بهره­برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرک­های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، ریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس با امکان استقرار واحد جدید داخل محدوده شهرک­های مذکور، صرفاً مشروط به انتقال واحدهای غیرمجاز مستقر در محدوده شهر مربوط (تهران و کرج) و استفاده از محل استقرار قبلی واحدهای صنعتی انتقالی برابر کاربری­های مجاز طرح تفصیلی مربوط با تأیید وزارت راه و شهرسازی و حفظ سهم تخصیص آب قبلی شهرک­های مذکور.

تبصره ـ نحوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب­نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع مذکور براساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری