تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین­ المللی پول

شماره ۳۴۸۶۶/ت۵۴۴۰۲هـ                               ۱۳۹۶/۳/۲۷

تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران

به صندوق بین­المللی پول

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت (۰۴۷ر۶۵۱ر۹۹۳ر۰۱۰ر۴) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین­المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند. ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می­دهد.

                                         معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری