ابطال قسمت اول تبصره 2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ) ماده 2 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1368

ابطال قسمت اول تبصره
2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ) ماده 2
آیین‎نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1368

تاریخ: 14/12/84 شماره دادنامه: 821 کلاسه پرونده: 81/327
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد آل‎شیخ.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول تبصره 2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین
موقت شهرداریها موضوع بند (پ) ماده 2 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1368.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق تبصره 2 ماده 14
مقررات استخدامی موقت شهرداریها «حقوق و فوق العاده‎های مستخدم موقت که عدم اشتغال
آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری شوند تا 3 روز توسط شهرداری پرداخت
خواهد شد.» همانطور که ملاحظه می‎شود در صورت بیماری مستخدم و عدم بستری شدن در
بیمارستان، شهرداری حقوق وی را نمی‎پردازد. در حالی که بستری شدن در بیمارستان طبق
نظر پزشک معالج است. چه بسا که مستخدم دچار بیماری گردد. که قادر به حضور در محل
کار نباشد و طبق دستور پزشک معالج در منزل استراحت نماید. در حالی که آیین نامه
استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 که مربوط به سایر وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولت به جز
شهرداریها می‎باشد دقیقاً در همین مورد به گونه‎ای دیگر تعیین تکلیف نموده است.
مقایسه این مقررات بیانگر تعبیض ناروا بین مستخدمین موقت شهرداری با مستخدمین
پیمانی سایر دستگاههای دولتی می‎باشد بنابمراتب درخواست رسیدگی و ابطال مورد شکایت
را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ تقدیمی به عنوان دفتر امور
حقوقی دولت طی نامه شماره 61/121038 مورخ 1/11/1384 اعلام داشته‎اند، به موجب ماده
99 آیین‎نام
ه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 14/12/1381، آیین‎نامه استخدامی
شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13/2/1368 (موضوع تصویب‎نامه شماره 17570/ت157 مورخ 2/
3/1368 هیأت وزیران) که به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 تدوین و
به تصویب هیأت وزیران رسیده لغو شده است. بنابراین به همین ترتیب موضوع بند پ ماده
2 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1368 تصویب گردیده است به تبع آن از درجه
اعتبار ساقط است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح لایحه جوابیه شماره 61/121038 مورخ 1/11/1384 به موجب ماده 99 آیین نامه
استخدامی کارکنان شهرداریها کشور مصوب 14/12/1381، آیین‎نامه استخدامی شهرداریهای
سراسر کشور مصوب 12/2/1368 لغو شده و موضوع بند پ ماده 2 آیین نامه استخدام
شهرداریها نیز ملغی و منتفی گردیده و با این کیفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء
موضوع می‎باشد موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تبصره
2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها که ملغی و از درجه اعتبار ساقط
شده است وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد