تصویب نامه در خصوص تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان

شماره ۳۷۹۴۷/ت۵۴۴۲۱هـ                               ۱۳۹۶/۴/۳

تصویب نامه در خصوص تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۳۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث قطار سریع­السیر تهران ـ قم ـ اصفهان با شماره طبقه­بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۲) از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (۲۸۲۳۰۰) به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۲۸۰۵۰۰) تغییر می یابد.

                                       معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری