تصویب نامه در خصوص سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۶

شماره ۳۷۹۹۳/ت۵۴۲۴۰هـ                               ۱۳۹۶/۴/۳

تصویب نامه در خصوص سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب۱۳۷۳ـ و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۶ جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل (۲۰۰ر۴۶) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می­گردد.

۲ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۶ جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل (۴۰۰ر۳۹) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می­گردد.

تبصره ـ میزان افزایش سرانه سال ۱۳۹۶ برای پزشکان تک شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت می­باشد و مابه­التفاوت سرانه سال ۱۳۹۶ این گروه از پزشکان تک شیفت توسط سازمان بیمه­گر پرداخت می­شود.

۳ـ این تصویب­نامه از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم­الاجرا است.

                                     معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری