تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶

شماره ۳۹۷۰۶/ت۵۴۲۴۲۰هـ                                                                                  ۱۳۹۶/۴/۱۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶ مطابق فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
تعرفه خدمات پرستاری در منزل سال ۱۳۹۶