الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن

شماره ۳۹۸۱۹/ت۵۳۷۶۸هـ                                ۱۳۹۶/۴/۱۰

الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۹۶۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۸) آیین­نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب­نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ الحاق می­گردد:

تبصره ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی­گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

                                    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری