لغو تصویب نامه شماره ١٢۴٧٨/ت۵۴١٨۴ھـ مورخ ١٣٩۶/٢/۶

شماره ٣٩٨٣٠ / ت۵۴۴٣٩ھـ                                    ١٣٩۶/۴/١٠

لغو تصویب نامه شماره ١٢۴٧٨/ت۵۴١٨۴ھـ مورخ ١٣٩۶/٢/۶
وزارت راه و شھرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/۴/٧ به پیشنھاد شماره ٣٣٣٨١/٣۵٨٠٢ مورخ ١٣٩۶/٣/٣١ معاونت حقوقی رییس جمھور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویبنامه شماره ١٢۴٧٨/ت۵۴١٨۴ھـ مورخ ١٣٩۶/٢/۶ لغو میشود.
                                    معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری