آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

شماره ۳۹۸۳۳/ت۵۳۹۴۵هـ                              ۱۳۹۶/۴/۱۰

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

 وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه­های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین­نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:

                   آیین­نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه­نامه شخص ثالث

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین­نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ بیمه­گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمه­نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ توقفگاه: توقفگاه­های مذکور در تصویب­نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن.

ج ـ توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه­نامه معتبر.

چ ـ سامانه بیمه­نامه شخص ثالث: سامانه­ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه­نامه­های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه­گر.

ح ـ دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه­نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می­شود.

ماده۲ـ بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه­نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی­ربط فراهم آورد.

ماده۳ـ به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه­نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه­نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

ماده۴ـ حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه­نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه­نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه­نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه­نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

تبصره۱ـ انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه­جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه­جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه براساس تصویب­نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره۲ـ در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه­نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.

ماده۵ ـ به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه­نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت­ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ جهت اعمال قانون به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

ماده۶ ـ رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه­نامه معتبر
شخص ثالث است.

ماده۷ـ مراجع ذی­ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه­نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه­نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه­نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.

ماده۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه­نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.

                                  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری