اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران

شماره ۴۰۵۵۹/ت۵۴۲۲۰هـ                                  ۱۳۹۶/۴/۱۱

اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در کلیه مواد، عبارت «هیأت امنا» به عبارت «مجمع عمومی» اصلاح می­شود.

۲ـ در بند (الف) ماده (۷)، عبارت «بند (د) ماده (۳۸) قانون» به عبارت «بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)» اصلاح می­شود.

۳ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۹ـ مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:

الف ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)

ب ـ وزیر اموراقتصادی و دارایی

ج ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

هـ ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۴ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۱ـ اعضای هیأت مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می­باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید مجمع عمومی با ابلاغ رئیس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.

۵ ـ ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۳ـ مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی و تأیید و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می­شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

                                     معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری