اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

شماره ۵۶۴۳۴/ت۵۴۵۳۴هـ                                                                                                     ۱۳۹۶/۵/۱۰
 
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۳۳۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶، پس از عبارت «کنترل کیفی،» واژه «احداث،» الحاق و عبارت «شرکت راه و ساختمان سالم راه سپاهان» به عبارت «سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان» اصلاح می‌شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری