الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

شماره ۷۱۰۸۹/ت۵۴۶۰۱هـ                                                                                                      ۱۳۹۶/۶/۱۱

الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۵۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین­نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب­نامه شماره ۲۸۶۹۲/ت ۵۲۸۸۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۱ الحاق می­شود:

تبصره۳ـ در صورت اختلافی بودن موضوع مواد (۱۸)، (۲۰) و (۲۱) و اعتراض به تصمیمات اتخاذشده در اجرای این مواد، مراتب از طریق مراجع صالح قضایی رسیدگی می­گردد.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری