اصلاح تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره ۷۱۰۸۷/ت۵۴۵۷۵هـ                                                                                                      ۱۳۹۶/۶/۱۱

اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۲/۴۸۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۸۷۶/ت۵۴۳۸۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ عبارت «/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین­نامه» حذف و عبارت «در ماده (۵) این آیین­نامه» پس از عبارت «کارگروه مذکور» اضافه می­شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری