اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره ۷۱۰۹۰/ت۵۴۶۰۰هـ                                                                                                     ۱۳۹۶/۶/۱۱

اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۵/۵۹۸۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۵) الحاقی به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب­نامه شماره ۳۶۱۶۹/ت۵۳۳۸۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹، عبارت «واحدهای صنعتی» به عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» اصلاح می­شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری