تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون های اقتصاد و لوایح هیأت دولت

شماره ۷۳۴۹۳/ت۵۴۶۲۴هـ                                                                                                    ۱۳۹۶/۶/۱۵

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون‌های اقتصاد و لوایح هیأت دولت
 
معاونت اقتصادی رییس ­جمهور ـ معاونت رییس­ جمهور در امور زنان و خانواده

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۲ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس ­جمهور و
معاونت رییس­ جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
معاون اقتصادی رییس ­جمهور و معاون رییس­ جمهور در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون‌های اقتصاد و لوایح موضوع بندهای (۱) و (۵) ماده (۶) اصلاحی آیین­نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن اضافه می­شوند.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری