اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱

شماره ۷۲۵۰۴/ت۵۴۶۰۵هـ                                                                                                      ۱۳۹۶/۶/۱۴

اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۳/۵۵۴۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

در ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱، عبارت «تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی» به عبارت «تخلف از تعهدات موضوع ماده (۳۰) اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای (اپراتورهای) پستی غیردولتی» اصلاح می‌شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری