تصویب نامه در خصوص منابع و محل افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن

شماره۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ                                                                                                              ۱۳۹۶/۸/۶
وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۵۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:
مابه التفاوت بهای منطقه­ای و بهای کارشناسی آن دسته از اراضی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن و به عاملیت از طرف وزارت راه و شهرسازی، در اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین بند (الف) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه و بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه و حسب مورد قوانین بودجه سنواتی، واگذار شده یا می­شود، پس از وضع هزینه­های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه­ها قرار گرفته یا می­گیرند و کسر هزینه­ های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور می­ شود تا به ­منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به مصرف برسد.
معاون اول رئیس جمهور‎ - اسحاق جهانگیری