اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

شماره۵۴۰۷۶/۹۷۵۹۴                                                                       ۱۳۹۶/۸/۸
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت جهادکشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان حفاظت محیط زیست
نظر به اینکه در جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین­ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها موضوع بند (الف) تصویب­نامه شماره ۸۵۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ  مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵، عبارت «یکصد متر از انتهای» قبل از عبارت «حریم راه­ها» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی