تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن مهرعلیزاده به عنوان استاندارد اصفهان

شماره 98436/ت54799هـ                                                   1396/8/9 
هیأت وزیران در جلسه 1396/8/7 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور – مصوب 1360- تصویب کرد:
آقای محسن مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری