تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اکبر بهنام جو به عنوان استاندارد اردبیل

شماره 98438/ت54800هـ                                                    1396/8/9 
هیأت وزیران در جلسه 1396/8/7 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور – مصوب 1360- تصویب کرد:
آقای اکبر بهنامجو به عنوان استاندار اردبیل تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری