تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمود زمانی قمی به عنوان استاندارد یزد

شماره 98440/ت54801هـ                                                                                               1396/8/9
هیأت وزیران در جلسه 1396/8/7 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور – مصوب 1360- تصویب کرد:
آقای محمود زمانی قمی به عنوان استاندار یزد  تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری