اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

شماره 66979                                                                تاریخ1396/8/10
عطف به نامه شماره ۶۶٩٧٩ مورخ ١٣٩۶/٨/١٠ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ٢٠٧۴٢ مورخ ١٣٩۵/٣/۴ به چاپ رسیده است، در سطر سوم از ماده ۴ مندرج در صفحه ١ قانون، و بعد از کلمه «منقسم به» و قبل از کلمه «سهم» به جای عبارت «٢۶٢ .۴۵۶ .٨٩ «عبارت «٢۶٢ .۴۵۶ .٨٩۴ «چاپ شده است که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می رسد.
روزنامه رسمی کشور