اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (٧٩ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

شماره 67019                                                                                  تاریخ 1396/8/10
عطف به نامه شماره ۶٧٠١٩ مورخ ١٣٩۶/٨/١٠ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ٢٠٩٠۴ مورخ ١٣٩۵/٩/٢٣ به چاپ رسیده است، در سطر آخر از صفحه ابتدایی ابلاغ قانون، بعد از کلمه «مورخ» و قبل از کلمه «و تأیید» به اشتباه تاریخ تصویب ١٣٩۵/٨/١٠ چاپ شده که تاریخ تصویب قانون ١٣٩۵/٨/١٢ صحیح است که بدینوسیله اصلاح و به آگاهی می رسد.
روزنامه رسمی کشور