اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

شماره 66987                                                                      تاریخ 1396/8/10
عطف به نامه شماره ۶۶٩٨٧ مورخ ١٣٩۶/٨/١٠ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ٢٠٨۵١ مورخ ١٣٩۵/٧/١۵ به چاپ رسیده است، در سطر دوم از پی نوشت مندرج در صفحه ٢۵ قانون، بعد از کلمه «نیاز به» و قبل از کلمه «اشتراک» کلمه «به» از قلم افتاده است؛ که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می رسد.
روزنامه رسمی کشور