الحاق تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴

شماره۹۹۳۱۵/ت۵۴۷۷۵هـ                                                          ۱۳۹۶/۸/۱۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:
تبصره ـ یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و باقیمانده آن توسط دولت مشروط بر اینکه به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت پوشش بیمه دیگری نباشند، تأمین می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری