تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمد اسلامی به عنوان استاندارد مازندران

شماره 54798/99115هـ                                          1396/8/10
هیآت وزیران در جلسه 1396/8/7 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحد قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین آقای محمد اسلامی به عنوان استاندارد مازندران تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری