تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

شماره۹۹۸۹۳/ت۵۴۷۹۵هـ                                                              ۱۳۹۶/۸/۱۳
وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۳۷۵/۴۷۲۰۸۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری