جدول پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ مورخ ١٣٩۶/۶/٨ هیأت وزیران

توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
نظر به اینکه جدول پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ هیأت وزیران منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ٢١١۴٣ مورخ ١٣٩۶/٧/١٩ در شماره مذکور از قلم افتاده است بدینوسیله جدول پیوست جهت آگاهی مخاطبین محترم منتشر می شود.
روزنامه رسمی کشور
جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی موردنیاز عموم مردم