تصویب نامه در خصوص همتراز شدن شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره۱۰۶۱۱۱/ت۵۴۸۴۶هـ                                                                                ۱۳۹۶/۸/۲۷
وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:
شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند (هـ)ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تعیین می­شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری