تصویب نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰هـ                                          ۱۳۹۶/۸/۲۷
سازمان اداری و استخدامی کشور
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و در اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
مدیران عامل سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می­شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری