تصویب نامه درخصوص اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

شماره102978/ت۵۴٨٣٣هـ                                                       تاریخ 1396/8/20
وزارت نفت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/٨/١٧ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشـور و به استناد تبصره (١ (ماده (٧١ (قانون مـدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨۶ ـ تصویب کرد:
اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (٧١ (قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨۶ ـ محسوب می شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری