تصویب نامه درخصوص حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی

شماره۱۰۱۵۴۹/ت۵۴۵۱۶هـ                                                         ۱۳۹۶/۸/۱۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت­های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف (۳۷) جدول تصویب­نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ حذف می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری