تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اقبال عباسی به عنوان استاندارد چهارمحال و بختیاری

شماره101558/ت54818هـ                                                   ۱۳۹۶/۸/16
هیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/٨/١۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ( 3 )ماده واحده قانون راجع به حـذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ١٣۶٠ ـ تصویب کرد:
آقای اقبال عباسی به عنوان استاندار چهار محال و بختیاری تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری