تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید دانیال محبی به عنوان استاندارد سیستان و بلوچستان

شماره101559/ت54817هـ     ۱۳۹۶/۸/16
هیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/٨/١۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ( 3 )ماده واحده قانون راجع به حـذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ١٣۶٠ ـ تصویب کرد:
آقای سید دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری